Vi vill med projektet fördjupa, stärka och vidareutveckla vår lång­siktiga samverkan med många viktiga parter inom transportområdet. Pro­jektet är en viktig del i vår strategi att belysa transport som ett styrkeom­råde och är en del av vårt strategiska samverkansavtal mellan LiU och VTI. Här bygger vi en forsknings- och samverkansplattform som kan bidra till nyttiggörande av gemensamma forskningsresultat inom många disci­pliner. Den kommer också att tillföra ny kunskap och nya färdigheter till stu­denterna inom många av våra utbild­ningar.

Kontaktperson:

Carl Henrik Häll, föreståndare styrkeområde transport och mobilitet
carl.henrik.hall@liu.se
0700-89 62 66