Akademiska hus


Som mark- och fastighetsägare på Campus Val­la där fordonen körs, är vi glada att kunna bidra till ökad kunskap och forskning som syftar till att ge oss fler klimatsmarta och hållbara lösningar. Campusområdet är komplext, vi har fotgängare och cyklister som samsas om plats. Corson är lika mycket ett vistelserum som en gata och därför en perfekt utmaning för de självkörande fordonen att testas just här.

Kontaktperson:

Johan Tjäder, Avdelningschef T&S (Teknik & Service)
Johan.Tjader@akademiskahus.se  010-557 24 00

Linköpings kommun


Linköping, som är en kommun med teknikprofil och som har en teknikoptimistisk syn, är gärna testbädd för grönare, smartare och bättre lösningar. I detta projekt bygger vi kunskap för att veta hur vi kan skapa rätt förutsätt­ningar för framtidens smarta och hållbara städer. Vi är särskilt intresserade av hur dessa fordon fungerar som ett komplement till kollektivtrafiken, hur de bidrar till att göra staden mer tillgäng­lig för fler, hur de samspelar med övriga fordon och trafikanter i och vilka infrastrukturella behov och utmaningar som kan uppstå.

Kontaktperson:

Anna Wallroth
anna.wallroth@linkoping.se

LiU


Vi vill med projektet fördjupa, stärka och vidareutveckla vår lång­siktiga samverkan med många viktiga parter inom transportområdet. Pro­jektet är en viktig del i vår strategi att belysa transport som ett styrkeom­råde och är en del av vårt strategiska samverkansavtal mellan LiU och VTI. Här bygger vi en forsknings- och samverkansplattform som kan bidra till nyttiggörande av gemensamma forskningsresultat inom många disci­pliner. Den kommer också att tillföra ny kunskap och nya färdigheter till stu­denterna inom många av våra utbild­ningar.

Kontaktperson:

Carl Henrik Häll, föreståndare styrkeområde transport och mobilitet
carl.henrik.hall@liu.se
0700-89 62 66

RISE


Med de självkörande fordonen vill vi bidra till ny kunskap kring hur automatiserade fordon och dess system kan realiseras som en del av våra transportlösningar för gods och människor. Vi fokuserar på sys­tem och kommunikationsaspekten och bevakar möjligheteten till nyttjade av fordonen som sensorer och/eller sensorplattformar. Använ­darna (bland annat resenärer, operatö­rer och informationsanvändare) är utgångspunkten och det är deras behov, risker och möjligheter som utforskas.

Kontaktperson:

Per Bröms, Forskningsledare
Per.broms@ri.se
070-3256167  

Linköping Science Park


Linköpings långa tradition av IT och inn­ovation gör oss till en självklar plats för implementering av nya lösningar base­rad på ny teknik. Självkörande fordon tillhör framtidens mobilitetslösningar, och här kan företagen i Linköping Science Park tillföra kompetens inom mo­bil kommunikation, fordonssäkerhets­lösningar och säkra uppkopplingar. Projektet innebär spännande möjligheter för aktörer inom vårt ekosystem att medverka i utvecklingsprojekt och testa nya lösningar kopplat till fordonen.

Kontaktperson:

Ulrika Johansson, Project Manager
Ulrika.johansson@linkopingsciencepark.se
0730-572767

Transdev


Vi är övertygade om att en hållbar framtid innebär att vi måste bli bättre på att dela våra resurser. Vår ambition är fler människor ska välja att resa tillsam­mans istället för med privat bil. Som mobilitetsföretag erbjuder vi olika inn­ovativa lösningar som utgår från in­dividens behov. Uppkopplade, auto­noma och eldrivna. Vi är inte minst operatören i projektet med våra utbildade säkerhetsförare ombord.

Kontaktperson:

Christian Monstein, Innovationschef
christian.monstein@transdev.se
08-629 50 00

Östgötatrafiken


Självkörande, elektrifierade bussar kan göra kollektivtrafiken mer attrak­tiv. En attraktivare kollektivtrafik leder till att fler väljer kollektivtrafiken för delar av sitt resebehov, vilket är heltnödvändigt för att kunna uppnå lokala, nationella och globala klimatmål. Projektet kommer att ge oss värdefulla insikter om hur rese­beteendet förändras vid införandet av denna typ av first mile/last mile-lös­ning. Öka kunskapen kring var denna typ av trafik gör mest nytta, till vilken kostnad och vilka oli­ka affärsmodeller kan bli aktuella.

Kontaktperson:

Mattias Näsström, Trafikoperativ chef
mattias.nasstrom@ostgotatrafiken.se
010-434 00 40

VTI


I samverkan mellan VTI och Linköpings universitet kläcktes idén om självkörande bussar som en forskningsplattform. Fordonen är nu rullande bevis på ett framgångsrikt samverkansprojekt som kommer att göra nytta för vårt samhälle.

I projektet vill vi bidra till ny kunskap kring auto­matiserade fordon och system som är nödvändiga för dessa. Vi vill även fo­kusera på användarnas (resenärernas) perspektiv och utveckla den spets­kompetens som behövs kring regler och tillstånd för försöksverksamhet.

Kontaktperson:

Anna Anund, Forskningschef
anna.anund@vti.se
013-20 43 27