Personuppgifter / Personal data

VTI:s policy för personuppgifter gäller för Ride the future och appen ”Ride the future” som utvecklas av Padam.

The policy for personal data at VTI applies to Ride the future and its application “Ride the future” which is developed by Padam.

 

Användningsvillkor 

Genom att logga in i appen bekräftar du att du läst och accepterar dessa
användningsvillkor. Vi kommer att informera dig om ändringar i dessa
användningsvillkor.

Villkor
Jag bekräftar härmed mitt samtycke till att använda applikationen ”Ride the future” som tillhandahålls av Padam Mobility på ett sätt som stämmer överens med gällande riktlinjer och efterlever all tillämplig lagstiftning. Jag bekräftar att jag förstår att denna app uteslutande är avsedd för bokning och användning av Ride the futures tjänster inom ramen för den försöksverksamhet som tjänsten utgör.

Det innebär bland annat att jag är införstådd med att Ride the future inte avger något resenärslöfte och förbehåller sig rätten att vi var tid neka eller avboka en bokad resa.

För att tjänsten ska fungera som den ska användaren ha push-notiser aktiverade.

Slutligen förstår jag och samtycker till att följa alla föregående policyer eller användningsvillkor.

Ride the future-applikationens syfte och användning
Ride the future är genom Padam Mobility utgivare av denna mobilaapplikation. Appen heter ”Ride the future”. Ride the future är en app för bokning av resa inom ramen för Ride the futures försöksverksamhet med självkörande fordon. Appen finns tillgänglig i offentliga appbutiker och publicerar information om Ride the future och dess utbud till alla externa intressenter.

Tillgänglighet
Som användare kommer du åt innehållet på Ride the future via en webbläsare via internet (ridethefuture.se) eller via appen som finns tillgänglig via Google Play Store samt Apple App Store.

Ride the future och Padam Mobility förbehåller sig rätten att modifiera appen och utveckla den ytterligare. Inga löften om kompatibilitet, tillgänglighet eller full funktionalitet för appen eller webbläsarversionen ges.

Kostnader

Användningen av privata enheter och webbläsare bygger på frivilligt deltagande. Användaren betalar kostnaden för användning av telekommunikations- och internettjänster för användningen.

Säkerhet
Skyldigheter och ansvarsområden: Genom att ladda ner och använda appen intygar du att:

  • du kommer att undvika att vidta åtgärder som kan hota säkerheten och stabiliteten hos Ride the future. Här ingår specifikt att du inte medvetet kommer att störa appens programvara, penetrera leverantörens datanätverk, eller överföra virus, trojaner eller annan skadlig programvara.  Användaren samtycker också till att avhålla sig från att distribuera virus och annan skadlig programvara via publicerat innehåll i Ride the future eller något av dess verktyg
  • kommer att avhålla dig från att åsidosätta säkerhetsmekanismer, fånga upp data elektroniskt eller manuellt i otillåtet syfte eller för att genomföra andra typer av hackningsförsök
  • inte kommer att bryta mot lagar, bestämmelser eller juridiska normer när du använder Ride the future, i synnerhet genom att föra över innehåll som (a) bryter mot copyright, varumärkesrätt, personliga rättigheter eller andra rättigheter tillhörande tredje part och/eller lagar, (b) är diskriminerande eller på annat vis stötande eller länkar till sådant innehåll
  • kommer att hålla användar-ID och lösenord samt åtkomstuppgifter konfidentiella, inte tillgängliggöra dem för obehörig tredje part, vidta åtgärder som är lämpliga i förhållande till aktuella krav för att hålla dem skyddade från åtkomst av tredje part och utan dröjsmål byta lösenord om det finns en misstanke om att användarnamnet och lösenordet har blivit tillgängligt för obehöriga personer eller om den mobila enheten har blivit stulen

 

Terms of Use – Ride the future

By logging into the app, you confirm that you have read and accepted these Terms of Use. We will inform you in the event of change in these terms.

Terms
I hereby confirm my consent to use the ”Ride the future” application provided by Padam Mobility in a manner that complies with current guidelines and complies with all applicable legislation. I confirm that I understand that this app is intended exclusively for the booking and use of Ride the futures services within the framework of the trial operation that the service constitutes.

This means, among other things, that I understand that Ride the future does not make any travel promises and reserves the right to refuse or cancel a
booked trip at any time.

Also, I understand that push-notifications are needed for the service to work properly.

Finally, I understand and agree to abide by all preceding policies or terms of use.

Purpose and use of the Ride the future application
Ride the future, through Padam Mobility, is the publisher of this mobile application. The app is called "Ride the future". Ride the future is an app for booking travel within the framework of Ride the future’s experimental operation with self-driving vehicles. The app is available in public app stores
and publishes information about Ride the future and its offerings to all external stakeholders.

Availability
As a user, you access the content of Ride the future via a web browser (ridethefuture.se) or via the app available via the Google Play Store and the Apple App Store.

Ride the future och Padam Mobility förbehåller sig rätten att modifiera appen och utveckla den ytterligare. Inga löften om kompatibilitet, tillgänglighet eller full funktionalitet för appen eller webbläsarversionen ges.

Costs

The use of private devices and browsers is based on voluntary participation. The user pays the cost of using telecommunications and internet services for the use.

Security
Obligations and Responsibilities: By downloading and using the App, you

  • will avoid taking actions that could threaten the safety and stability of Ride the future. This specifically includes that you will not knowingly interfere with the app’s software, penetrate the provider’s computer network, or transmit viruses, trojans or other malicious software. The user also agrees to refrain from distributing viruses and other malicious software via posted content on Ride the future or any of its tools
  • will refrain from circumventing security mechanisms, intercepting data electronically or manually for unauthorized purposes or to conduct other types of hacking attempts
  • will not violate laws, regulations or legal norms when using Ride the future, in particular by transmitting content that (a) violates copyright, trademark rights, personal rights or other rights of third parties and/or laws, (b) is discriminatory or otherwise objectionable or links to such content
  • will keep user IDs and passwords and access details confidential, not make them available to unauthorized third parties, take measures appropriate in relation to current requirements to keep them protected from access by third parties and without delay change passwords if there is a suspicion that the username and password have become available to unauthorized persons or that the mobile device has been stolen